Otisk

Majitel

SAS 10-REASONS.FR, s kapitálem 5 000 €
Sídlo: 16 rue Chanoinesse – 75004 Paříž – Francie
Tel: 01.45.20.76.39
E-mail: contact(-at-)10-raisons.fr

Hosting

SAS OVH, s kapitálem 10 174 560 €
Sídlo: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francie
Tel: 1007
E-mail: exploit(-at-)ovh.net

Definice:

Editor : Osoba, fyzická nebo právnická, která zveřejňuje komunikační služby veřejnosti online.
Stránka : Všechny weby, internetové stránky a online služby nabízené vydavatelem.
Uživatel : Osoba používající Stránku a služby.

Povaha shromážděných údajů

V souvislosti s používáním Stránek může Vydavatel shromažďovat následující kategorie údajů týkajících se jeho Uživatelů:

Občanský stav, identita, identifikační údaje atd.

Údaje o připojení (IP adresy, protokoly událostí atd.)

Sdělování osobních údajů třetím stranám

Komunikace s úřady na základě zákonných povinností
Na základě zákonných povinností mohou být vaše osobní údaje zveřejněny při použití zákona, nařízení nebo na základě rozhodnutí příslušného regulačního nebo soudního orgánu. Obecně se zavazujeme dodržovat všechna zákonná pravidla, která by mohla zabránit, omezit nebo regulovat šíření informací nebo údajů, a zejména dodržovat zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 týkající se IT, souborů a svobod.

Komunikace s partnery třetích stran
Můžeme zpřístupnit určité osobní údaje strategickým partnerům, kteří s námi spolupracují, pro poskytování produktů a služeb nebo kteří nám pomáhají nabízet naše produkty zákazníkům.

Platnost podmínek pro opětovné použití osobních údajů

Žádný závazek ohledně virality podmínek opětovného použití
V případě sdělování vašich osobních údajů třetí straně platí podmínky důvěrnosti třetí strany.

Předchozí informace pro sdělování osobních údajů třetím stranám v případě fúze / absorpce

Předchozí informace a možnost odhlášení před a po fúzi / akvizici
V případě, že se zúčastníme fúze, akvizice nebo jakékoli jiné formy převodu majetku, zavazujeme se zaručit důvěrnost vašich osobních údajů a informovat vás před jejich přenosem. Nebo podléhat novým pravidlům důvěrnosti.

Účel opětovného použití shromážděných osobních údajů

Vývoj obchodní statistiky

Správa názorů lidí na produkty, služby nebo obsah

Agregace dat

Agregace s neosobními údaji
Můžeme zveřejňovat, zveřejňovat a používat souhrnné informace (informace týkající se všech našich uživatelů nebo konkrétních skupin nebo kategorií uživatelů, které spojujeme takovým způsobem, že již nelze identifikovat ani zmínit jednotlivého uživatele) a informace neosobní pro průmyslová a tržní analýza, demografické profilování, propagační a reklamní účely a další obchodní účely.

Agregace s osobními údaji dostupnými na sociálních účtech Uživatele
Pokud svůj účet propojíte s účtem jiné služby za účelem vzájemného odesílání, může nám tato služba poskytnout váš profil a informace o připojení, jakož i jakékoli další informace, jejichž zveřejnění jste autorizovali. Můžeme agregovat informace týkající se všech našich ostatních Uživatelů, skupin, účtů, k osobním údajům dostupným na Uživateli.

Shromažďování údajů o identitě

Konzultace zdarma
Prohlížení stránek nevyžaduje registraci ani předchozí identifikaci. To lze provést, aniž byste sdělili jakékoli osobní údaje, které se vás týkají (jméno, křestní jméno, adresa atd.). Nezaznamenáváme žádné osobní údaje za účelem prosté prohlídky stránek.

Shromažďování identifikačních údajů

Použití identifikátoru uživatele pouze pro přístup ke službám
Vaše elektronické identifikátory používáme pouze pro a během plnění smlouvy.

Koncový sběr dat

Shromažďování profilovacích údajů a technických údajů za účelem poskytování služby
Některá technická data vašeho zařízení jsou automaticky shromažďována webem. Tyto informace zahrnují zejména vaši IP adresu, poskytovatele internetových služeb, konfiguraci hardwaru, konfiguraci softwaru, typ a jazyk prohlížeče atd. Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro poskytování služeb.

Shromažďování technických údajů pro reklamní, obchodní a statistické účely
Technická data vašeho zařízení jsou automaticky shromažďována a zaznamenávána Stránkami pro reklamní, komerční a statistické účely. Tyto informace nám pomáhají personalizovat a neustále zlepšovat vaše zkušenosti s naším webem. Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné osobní údaje (jméno, křestní jméno, adresu atd.), Které mohou být připojeny k technickým údajům. Shromážděné údaje mohou být dále prodány třetím stranám.

Cookies

Doba uložení cookies
V souladu s doporučeními CNIL je maximální doba uchování cookies maximálně 13 měsíců po jejich prvním uložení na terminál Uživatele, stejně jako doba platnosti souhlasu Uživatele s používáním těchto cookies. Životnost cookies se při každé návštěvě neprodlužuje. Souhlas Uživatele proto musí být na konci tohoto období obnoven.

Účel cookies
Soubory cookie lze použít ke statistickým účelům, zejména k optimalizaci služeb poskytovaných Uživateli, od zpracování informací týkajících se četnosti přístupu, personalizace stránek a prováděných operací a informací, s nimiž jsou konzultovány.
Jste informováni, že Vydavatel může do vašeho zařízení ukládat soubory cookie. Cookie zaznamenává informace týkající se navigace ve službě (stránky, které jste navštívili, datum a čas konzultace atd.), Které si můžeme přečíst během vašich následných návštěv.

Uživatelské právo odmítnout cookies
Berete na vědomí, že jste byli informováni, že vydavatel může používat soubory cookie. Pokud nechcete, aby ve vašem zařízení byly používány soubory cookie, většina prohlížečů vám umožňuje zakázat soubory cookie prostřednictvím možností nastavení.

Uchovávání technických údajů

Doba uchovávání technických údajů
Technické údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů.

Období uchovávání osobních údajů a anonymizace

Žádné uchovávání dat
Neuchováváme žádné osobní údaje po dobu trvání vašeho připojení ke službě pro účely popsané v těchto VOP.

Vymazání dat po vymazání účtu
Jsou zavedeny prostředky pro čištění dat, aby bylo zajištěno jejich účinné vymazání, jakmile je dosaženo doby uchovávání nebo archivace nezbytné pro splnění stanovených nebo uložených účelů. V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách máte také právo na vymazání svých údajů, které můžete kdykoli uplatnit kontaktováním „redaktora“.

Vymazání dat po 3 letech nečinnosti
Pokud jste z bezpečnostních důvodů po dobu tří let neprovedli autentizaci na Stránce, obdržíte e-mail s pozvánkou k připojení co nejdříve, jinak budou vaše data vymazána z našich databází. Data.

Vymazání účtu

Odstranění účtu na vyžádání
Uživatel má možnost svůj účet kdykoli smazat, a to jednoduchým požadavkem redaktora NEBO prostřednictvím nabídky Odstranění účtu, která je případně k dispozici v nastavení účtu.

Smazání účtu v případě porušení VOP
V případě porušení jednoho nebo více ustanovení VOP nebo jakéhokoli jiného dokumentu, který je zde zahrnut formou odkazu, si Vydavatel vyhrazuje právo ukončit nebo omezit vaše používání a přístup ke službám, a to bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení, váš účet a všechny Weby.

Indikace v případě narušení zabezpečení zjištěného vydavatelem

Informace o uživateli v případě narušení bezpečnosti
Zavazujeme se implementovat všechna příslušná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení s ohledem na rizika náhodného, ​​neoprávněného nebo nezákonného přístupu, zveřejnění, změny, ztráty nebo dokonce zničení osobních údajů, které se vás týkají. V případě, že se dozvíme o nezákonném přístupu k vašim osobním údajům uloženým na našich serverech nebo serverech našich poskytovatelů služeb nebo o neoprávněném přístupu vedoucím k realizaci výše identifikovaných rizik, zavazujeme se:

  • Upozornit vás na incident co nejdříve;
  • Prozkoumejte příčiny incidentu a informujte vás o něm;
  • Přijmout nezbytná opatření v mezích přiměřenosti, aby se omezily negativní dopady a předsudky, které z uvedeného incidentu mohou vyplývat

Omezení odpovědnosti
Závazky definované ve výše uvedeném bodě týkající se oznámení v případě narušení bezpečnosti nelze za žádných okolností přirovnat k jakémukoli uznání viny nebo odpovědnosti za výskyt daného incidentu.

Přenos osobních údajů do zahraničí

Žádný převod mimo Evropskou unii
Vydavatel se zavazuje nepředávat osobní údaje svých uživatelů mimo Evropskou unii.

Úpravy VOP a zásad ochrany osobních údajů

V případě úpravy těchto VOP se zavazujeme podstatně nesnížit úroveň důvěrnosti bez předchozího informování dotčených osob.
Zavazujeme se, že vás budeme informovat v případě podstatných změn těchto VOP a že nebudeme podstatně snižovat úroveň důvěrnosti vašich údajů, aniž bychom vás informovali a získali váš souhlas.

Rozhodné právo a způsoby odvolání

Rozhodčí doložka
Výslovně souhlasíte s tím, že jakýkoli spor, který může vzniknout v důsledku těchto VOP, zejména jeho interpretace nebo provedení, bude spadat do rozhodčího řízení podle pravidel rozhodčí platformy zvolené vzájemnou dohodou, které bez výhrad dodržujete.

Přenos dat

Přenos dat
Vydavatel se zavazuje, že vám nabídne možnost, aby vám byla na požádání vrácena všechna data, která se vás týkají. Uživatel tak má zaručenou lepší kontrolu nad svými daty a zachovává si možnost jejich opětovného použití. Tato data by měla být poskytována v otevřeném a snadno opakovaně použitelném formátu.