Juridisch voorbehoud

eigenaar

SAS 10-REASONS.FR, met een kapitaal van € 5
Hoofdkantoor: 16 rue Chanoinesse – 75004 Parijs – Frankrijk
Tel: 01.45.20.76.39
E-mail: contact(-at-)10-raisons.fr

Hosting

SAS OVH, met een kapitaal van € 10
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
Tel: 1007
E-mail: misbruik(-at-)ovh.net

definities:

Editor : De natuurlijke of rechtspersoon die communicatiediensten online aan het publiek publiceert.
De site : Alle sites, internetpagina's en onlinediensten die door de uitgever worden aangeboden.
De gebruiker : De persoon die de Site en de diensten gebruikt.

Aard van de verzamelde gegevens

In het kader van het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers verzamelen:

Données d'état-civil, d'identité, d'identification...

Données de connexion (adressen IP, journaux d'événements...)

Communicatie van persoonsgegevens aan derden

Communicatie aan de autoriteiten op basis van wettelijke verplichtingen
Op basis van wettelijke verplichtingen kunnen uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt in toepassing van een wet, regelgeving of op grond van een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit. In het algemeen verbinden wij ons ertoe alle wettelijke regels na te leven die de verspreiding van informatie of gegevens zouden kunnen voorkomen, beperken of reguleren en in het bijzonder om te voldoen aan wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden.

Communicatie met externe partners
We kunnen bepaalde persoonsgegevens beschikbaar stellen aan strategische partners die met ons samenwerken, voor het leveren van producten en diensten of die ons helpen onze producten op de markt te brengen aan klanten.

Viraliteit van de voorwaarden voor hergebruik van persoonsgegevens

Geen commitment over de viraliteit van de voorwaarden voor hergebruik
In het geval van mededeling van uw persoonsgegevens aan een derde partij zijn de vertrouwelijkheidsvoorwaarden van de derde partij van toepassing.

Voorafgaande informatie voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden in geval van fusie / opslorping

Voorafgaande informatie en mogelijkheid tot opt-out voor en na de fusie/overname
In het geval dat we deelnemen aan een fusie, overname of enige andere vorm van overdracht van activa, verbinden we ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en u te informeren voordat ze worden overgedragen of onderworpen aan nieuwe vertrouwelijkheidsregels.

Doel van het hergebruik van verzamelde persoonsgegevens

Ontwikkeling van handelsstatistieken

De mening van mensen over producten, diensten of inhoud beheren

Aggregatie van gegevens

Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens
Nous pouvons publier, divulguer et utiliser les informations agrégées (informatie verwanten à tous nos Utilisateurs ou des groupes of catégories spécifiques d'Utilisateurs que nous combinons de manière à ce qu'un utilisateurifiel ne ident puisse plus individuele informatie niet-personeelsleden van de analyse van de secteur en van de marché, de demografie van het profiel, de promotie van de vinnen en de publicitaire en van de commerciële vinnen.

Aggregatie met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn op de sociale accounts van de gebruiker
Si vous connectez votre compte à un compte d'un autre service afin de faire des envois croisés, ledit service pourra nous communiquer vos informations de profil, de connexion, ainssi que toute autre information dont vous avez autorisé la divulgation. Nous pouvons agréger les informations family à tous nos autres Gebruikers, groepen, comptes, aux données disponibles disponibles sur l'Utilisateur.

Verzameling van identiteitsgegevens

Gratis consultatie
La consultatie du Site ne nécessite pas d'inscription ni d'identification prealable. Elle peut s'effectuer sans que vous ne communiquiez de données nominatieve vous concernant (nom, prénom, adresse, etc). Nous ne procédons à aucun enregistrement de données nominatives pour la simple consult du Site.

Verzameling van identificatiegegevens

Gebruik van de gebruikersidentificatie alleen voor toegang tot services
Wij gebruiken uw elektronische identificatiegegevens alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.

Terminal gegevensverzameling

Verzameling van profileringsgegevens en technische gegevens ten behoeve van het verlenen van de dienst
Bepaalde technieken van de votre appareil sont collectées automatiquement par le Site. Ces informations incluent notamment votre adresse IP, fournisseur d'accès à internet, configuratie materielle, configuratie logicielle, type et langue du navigation... De collecte de ces données est nécessaire à la fourniture des services.

Verzameling van technische gegevens voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden
De technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld en geregistreerd door de Site, voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons om uw ervaring op onze Site te personaliseren en voortdurend te verbeteren. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, enz.) die aan technische gegevens kunnen worden gekoppeld. De verzamelde gegevens kunnen worden doorverkocht aan derden.

Cookies

Houdbaarheid van cookies
In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale bewaartermijn voor cookies maximaal 13 maanden na hun eerste storting op de terminal van de gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de Gebruiker moet daarom aan het einde van deze periode worden vernieuwd.

Doel cookies
De cookies voor het gebruik van statistieken voor het optimaliseren van de diensten die worden aangeboden aan de gebruiker, een deel van de traitement van informatie die betrekking heeft op de frequentie van toegang, de personnalisatie van pagina's die zijn gebaseerd op de realises van de operaties en op de informatie die wordt geraadpleegd .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vous êtes informé que l'éditeur est ontvankelijk de déposer des cookies sur votre terminal. De cookie registreert de informatie van verwanten à la navigatie op de dienst (les pagina's met consultaties, datums en consultaties...) wat betreft de informatie over de bezoeken van de ultérieures.

Gebruikersrecht om cookies te weigeren
U erkent te zijn geïnformeerd dat de Uitgever cookies kan gebruiken. Als u niet wilt dat cookies op uw terminal worden gebruikt, kunt u in de meeste browsers cookies uitschakelen via de instellingen.

Opslag van technische gegevens

Bewaartermijn technische gegevens
De technische gegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken.

Bewaartermijn persoonsgegevens en anonimisering

Geen gegevensretentie
We slaan geen persoonlijke gegevens op na de duur van uw verbinding met de service voor de doeleinden die worden beschreven in deze AV.

Gegevensverwijdering na verwijdering van het account
Er worden middelen voor het opschonen van gegevens ingevoerd om ervoor te zorgen dat ze effectief worden verwijderd zodra de opslag- of archiveringsperiode is bereikt die nodig is om de vastgestelde of opgelegde doeleinden te bereiken. In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebt u ook het recht om uw gegevens te verwijderen die u op elk moment kunt uitoefenen door contact op te nemen met de 'Editor'.

Gegevensverwijdering na 3 jaar inactiviteit
Om veiligheidsredenen, als u zich gedurende een periode van drie jaar niet heeft geauthenticeerd op de Site, ontvangt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk verbinding te maken, anders worden uw gegevens uit onze databases verwijderd.

Account verwijderen

Account verwijderen op aanvraag
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn account op elk moment te verwijderen, op eenvoudig verzoek aan de redacteur OF via het menu voor het verwijderen van accounts in de accountinstellingen, indien van toepassing.

Verwijdering van het account in geval van schending van de T & C's
En cas de overtreding d'une ou de plusieurs dispositions des CGU of de tout autre document incorporé aux présentes par référence, l'Éditeur se réserve le droit de mettre fin ou restreindre sans aucun avertissement prealable use et sa seule discretie en acces aux services, à votre compte en à tous les Sites.

Indicaties in geval van een door de Uitgever gedetecteerde beveiligingsinbreuk

Gebruikersinformatie in het geval van een inbreuk op de beveiliging
Nous nous engagementons à mettre en oeuvre toutes les mesures Techniques and Organizationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au consider des risques d'acccès accidentels, non autorisés ou illégaux, de divulgation, d'altération, de perte ou données personles vous concernant. Dans l'éventualité où nos prendrions connaissance d'un accès illégal aux données personles vous concernant stockées sur nos serveurs ou ceux de nos prestataires, ou d'un accès non autorisé ayant pour conséquence la réalisation des réalisation des érisques een :

  • Vous notifier l'incident dans les plus brefs délais ;
  • Examiner les cause de l'incident et vous en informer ;
  • Predre les necessaires dans la limite du raisonnable afin d'amoindrir les effets negatifs et prejudices pouvant resulter dudit incident

Beperking van de aansprakelijkheid
En op de een of andere manier kan er een overeenkomst worden gevonden die kan worden vastgesteld voor een melding van een fout in de veiligheid van een gelijkaardige verkenning van de feiten of een verantwoordelijkheid voor de overleving van het incident en de vraag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

Geen overschrijving buiten de Europese Unie
De uitgever verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers niet buiten de Europese Unie over te dragen.

Wijziging van de algemene voorwaarden en het privacybeleid

In geval van wijziging van deze AV, toezegging om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verlagen zonder voorafgaande informatie aan de betrokken personen.
Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van een substantiële wijziging van deze AV, en het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verlagen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en uw toestemming te verkrijgen.

Toepasselijk recht en beroepsmethoden

Arbitragebeding
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat elk geschil dat kan ontstaan ​​als gevolg van deze AV, in het bijzonder de interpretatie of uitvoering ervan, onder een arbitrageprocedure zal vallen die onderworpen is aan de regels van het in onderling overleg gekozen arbitrageplatform, waaraan u zich zonder voorbehoud houdt.

Gegevensportabiliteit

Gegevensportabiliteit
L'Éditeur s'engage à vous offrir la possibilité de vous faire restituer l'ensemble des données vous concernant sur simple demande. L'Utilisateur se voit ainsi garantir une meilleure maîtrise de ses données, et garde la possibilité de les réutiliser. Ces données devront être fournies dans un format ouvert et aisément réutilisable.