Imprint

Ägare

SAS 10-REASONS.FR, med ett kapital på 5 000 €
Huvudkontor: 16 rue Chanoinesse – 75004 Paris – Frankrike
Tel: 01.45.20.76.39
E-post: kontakt(-at-)10-raisons.fr

Hosting

SAS OVH, med ett kapital på 10 174 560 €
Huvudkontor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrike
Tel: 1007
E-post: abuse(-at-)ovh.net

Definitioner:

Redaktören : Personen, naturlig eller juridisk, som publicerar kommunikationstjänster för allmänheten online.
Platsen : Alla webbplatser, internetsidor och onlinetjänster som erbjuds av utgivaren.
Användaren : Personen som använder webbplatsen och tjänsterna.

Typ av insamlad information

I samband med användningen av webbplatserna kan utgivaren samla in följande kategorier av uppgifter om sina användare:

Civilstatus, identitet, identifieringsuppgifter etc.

Anslutningsdata (IP-adresser, händelseloggar etc.)

Kommunikation av personuppgifter till tredje part

Kommunikation till myndigheterna på grundval av juridiska skyldigheter
På grundval av rättsliga skyldigheter kan dina personuppgifter lämnas ut i enlighet med lag, förordning eller med stöd av ett beslut från en behörig tillsynsmyndighet eller rättslig myndighet. I allmänhet åtar vi oss att följa alla rättsliga regler som kan förhindra, begränsa eller reglera spridning av information eller data och i synnerhet att följa lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om IT, filer och friheter.

Kommunikation till tredjepartspartners
Vi kan göra vissa personuppgifter tillgängliga för strategiska partners som arbetar med oss, för tillhandahållande av produkter och tjänster eller som hjälper oss att marknadsföra våra produkter till kunder.

Viralitet i villkoren för återanvändning av personuppgifter

Inget åtagande om viraliteten i villkoren för återanvändning
Vid överföring av dina personuppgifter till en tredje part gäller tredjeparts sekretessvillkor.

Förhandsinformation för överföring av personuppgifter till tredje part vid sammanslagning / absorption

Förhandsinformation och möjlighet att välja bort före och efter fusionen / förvärvet
I händelse av att vi deltar i en fusion, förvärv eller någon annan form av tillgångsöverföring har vi åtagit oss att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och att informera dig innan de överförs. Eller omfattas av nya sekretessregler.

Syfte med återanvändning av insamlade personuppgifter

Utveckling av handelsstatistik

Hantera människors åsikter om produkter, tjänster eller innehåll

Sammanställning av data

Aggregering med icke-personuppgifter
Vi kan publicera, avslöja och använda aggregerad information (information om alla våra användare eller specifika grupper eller kategorier av användare som vi kombinerar på ett sådant sätt att en enskild användare inte längre kan identifieras eller nämnas) och information som inte är personlig för bransch- och marknadsanalys, demografisk profilering, marknadsförings- och reklamändamål och andra affärsändamål.

Aggregering med personuppgifter tillgängliga på användarens sociala konton
Om du ansluter ditt konto till ett konto för en annan tjänst för att korsskicka, kan den tjänsten ge oss din profil och anslutningsinformation, samt all annan information som du har godkänt att avslöja. Vi kan samla information om alla våra andra användare, grupper, konton och personuppgifter som finns tillgängliga på användaren.

Insamling av identitetsuppgifter

Gratis konsultation
Att konsultera webbplatsen kräver inte registrering eller förhandsidentifiering. Det kan göras utan att du meddelar några personuppgifter om dig (namn, förnamn, adress, etc.). Vi registrerar inga personuppgifter för det enkla samrådet med webbplatsen.

Insamling av identifieringsuppgifter

Användning av användarens identifierare endast för åtkomst till tjänster
Vi använder dina elektroniska identifierare endast för och under genomförandet av kontraktet.

Datainsamling av terminaler

Insamling av profildata och tekniska data i syfte att tillhandahålla tjänsten
Vissa tekniska data för din enhet samlas in automatiskt av webbplatsen. Denna information inkluderar särskilt din IP -adress, internetleverantör, hårdvarukonfiguration, programvarukonfiguration, webbläsartyp och språk etc. Insamling av dessa uppgifter är nödvändig för tillhandahållande av tjänster.

Insamling av teknisk data för reklam, kommersiella och statistiska ändamål
Tekniska data för din enhet samlas in automatiskt och registreras av webbplatsen för reklam, kommersiella och statistiska ändamål. Denna information hjälper oss att anpassa och ständigt förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi samlar inte in eller lagrar inga personuppgifter (namn, förnamn, adress etc.) som kan bifogas tekniska data. Uppgifterna som samlas in kan säljas vidare till tredje part.

Cookies

Lagringstid för kakor
I enlighet med rekommendationerna från CNIL är den maximala lagringsperioden för kakor högst 13 månader efter deras första insättning i användarens terminal, liksom giltighetstiden för användarens samtycke till användningen av dessa kakor. Livslängden för kakor förlängs inte vid varje besök. Användarens samtycke måste därför förnyas i slutet av denna period.

Syftet med kakor
Cookies kan användas för statistiska ändamål, särskilt för att optimera de tjänster som tillhandahålls användaren, från behandling av information om åtkomstfrekvens, anpassning av sidor såväl som utförda operationer och information som konsulteras.
Du informeras om att Publisher kan placera cookies på din enhet. Cookien registrerar information om navigering på tjänsten (sidorna du har konsulterat, datum och tid för konsultationen, etc.) som vi kan läsa under dina efterföljande besök.

Användarens rätt att vägra att kaka
Du bekräftar att du har informerats om att utgivaren kan använda cookies. Om du inte vill att cookies ska användas på din enhet tillåter de flesta webbläsare dig att inaktivera cookies genom inställningsalternativen.

Lagring av tekniska data

Lagringstid för tekniska data
De tekniska uppgifterna sparas under den period som är absolut nödvändig för att uppnå de syften som anges ovan.

Lagringsperiod för personuppgifter och anonymisering

Ingen datalagring
Vi behåller inga personuppgifter utöver din anslutningstid till tjänsten för de ändamål som beskrivs i dessa villkor.

Radering av data efter radering av kontot
Datarensningsmedel sätts in för att möjliggöra effektiv borttagning så snart lagrings- eller arkiveringsperioden som är nödvändig för att uppnå de fastställda eller påförda ändamålen har uppnåtts. I enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter har du också rätt att radera dina uppgifter som du kan utöva när som helst genom att kontakta redaktören.

Radering av data efter 3 års inaktivitet
Av säkerhetsskäl, om du inte har autentiserats på webbplatsen under en period på tre år, får du ett e-postmeddelande som uppmanar dig att ansluta så snart som möjligt, annars raderas dina data från våra databaser. Data.

Radering av konto

Radering av konto på begäran
Användaren har möjlighet att radera sitt konto när som helst, genom en enkel begäran till redaktören ELLER via menyn för borttagning av konto som finns i kontoinställningarna om tillämpligt.

Radering av kontot vid överträdelse av villkoren
I händelse av en överträdelse av en eller flera bestämmelser i villkoren eller andra dokument som införlivas häri genom referens förbehåller utgivaren sig rätten att avsluta eller begränsa utan föregående varning och efter eget gottfinnande, din användning och tillgång till tjänster, till ditt konto och till alla webbplatser.

Indikationer i händelse av ett säkerhetsbrott som upptäckts av utgivaren

Användarinformation vid säkerhetsbrott
Vi förbinder oss att genomföra alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en lämplig säkerhetsnivå med avseende på riskerna för oavsiktlig, obehörig eller olaglig åtkomst, avslöjande, ändring, förlust eller till och med förstörelse av personuppgifter som rör dig. I händelse av att vi blir medvetna om olaglig åtkomst till dina personuppgifter som lagras på våra servrar eller hos våra tjänsteleverantörer, eller om obehörig åtkomst som resulterar i insikten av de ovan identifierade riskerna, åtar vi oss att:

  • Meddela dig om händelsen så snart som möjligt;
  • Undersök orsakerna till händelsen och informera dig om detta;
  • Vidta de åtgärder som krävs för att minska de negativa effekterna och fördomarna som kan uppstå till följd av incidenten

Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter kan de åtaganden som definieras i ovanstående punkt avseende underrättelsen i händelse av säkerhetsöverträdelse likställas med något erkännande av fel eller ansvar för händelsen i fråga.

Överföring av personuppgifter utomlands

Ingen överföring utanför Europeiska unionen
Utgivaren förbinder sig att inte överföra sina användares personuppgifter utanför Europeiska unionen.

Ändring av villkoren och sekretesspolicyn

Vid ändring av dessa villkor, åtagande att inte sänka sekretessnivån väsentligt utan föregående information till de berörda personerna.
Vi förbinder oss att informera dig i händelse av en väsentlig ändring av dessa villkor, och inte att sänka sekretessen för dina uppgifter väsentligt utan att informera dig och få ditt samtycke.

Tillämplig lag och metoder för överklagande

Skiljedomsklausul
Du samtycker uttryckligen till att alla tvister som kan uppstå till följd av dessa villkor, i synnerhet dess tolkning eller utförande, kommer att falla under ett skiljeförfarande som omfattas av reglerna för skiljeplattformen som valts genom ömsesidig överenskommelse, som du följer utan förbehåll.

Dataportabilitet

Dataportabilitet
Utgivaren förbinder sig att erbjuda dig möjligheten att få alla uppgifter om dig tillbaka på begäran. Användaren garanteras således bättre kontroll över sina uppgifter och behåller möjligheten att återanvända dem. Dessa data bör tillhandahållas i ett öppet och lätt återanvändbart format.